Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

Investor relations

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2020Ladda ner

Aktien

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets aktiekapital vara lägst 6 000 000 SEK och högst 24 000 000 SEK fördelat på lägst 6 000 000 aktier och högst 24 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget per den 20 januari 2022 uppgick till 12 704 195 SEK fördelat på 1 893 120 aktier av Serie A och 10 811 075 aktier av Serie B. Varje aktie äger lika mycket rätt till Bolagets tillgångar och vinster. Varje aktie av Serie A ger rätt till tio (10) röster och varje aktie av Serie B ger rätt till en (1) röst på bolagsstämman. Aktierna är denominerade i svenska kronor. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK.

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolaget grundades.


Aktiekapitalets utveckling

Datum Händelse Aktier Aktiekapital total
2019-09-12 Nybildning 50 000 50 000
2020-11-26 Nyemission 10 698 320 10 748 320
2021-08-18 Nyemission 306 875 11 055 195
2021-09-08 Nyemission 1 207 500 12 262 695
2021-10-16 Nyemission 125 000 12 387 695
2021-12-20 Nyemission 150 000 12 537 695
2022-01-13 Optionsinlösen 166 500 12 704 195

Pressmeddelanden

Läs här

Bolagsstyrning

BolagsordningLadda nerStyrelse

Option Ones styrelse och styrelseordförande utses av bolagsstämman. Styrelsen fastställer bolagets strategi och målsättning, utfärdar styrdokument, säkerställer en effektiv utvärdering av verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation. Styrelsen ansvarar vidare för större förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar och tillsättning av VD.

Ledning

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Revisor

Revisor granskar årsredovisningen, bokföringen, halvårsrapport och bokslutskommuniké samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Vid extra bolagsstämma den 27 oktober 2021 utsågs Nadja Eriksson från Sonora Revision AB som auktoriserad huvudansvarig revisor.