Teamwork makes the dream work

Vi erbjuder investerare att med en begränsad insats bli delägare i bolag med unika affärsidéer.

Bolagsordning

OPTION ONE AB
Orgnr: 559218-3221

§ 1

Bolagets firma är Option One AB (publ).

§ 2

Bolagets styrelse har sitt säte i Ljusnarsbergs kommun.

Bolagsstämma kan även hållas i Örebro.

§ 3

Bolaget skall bedriva rådgivning avseende förvärv, innehav, förädling och avyttring av finansiella instrument, bolag och rörelser, tillhandahållande av administrativa tjänster, samt annan förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 aktier.

Antalet A-aktier skall kunna utges till ett antal av högst 100% av aktiekapitalet. Antalet B-aktier skall likaledes kunna utges vara högst 100% av aktiekapitalet.

Röstvärdet för A-aktier skall vara 10 och för B-aktie 1.

§ 6

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelsen, samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och i förekommande fall revisor

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ( 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1–31/12

Denna bolagsordning antogs vid stämma den 6 december 2021.