Kommuniké årsstämma i Option One AB

Kopparberg 2023-06-21

Vid årsstämma den 21 juni 2023 i Option One AB fattades följande beslut:

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget. 
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
 • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
 • Stämman beslutade att ett arvode till styrelsen för kommande verksamhetsår ska utgå med 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 1 prisbasbelopp till icke i bolaget anställda styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter. Anders Mjärdsjö valdes att fortsätta som styrelseordförande.
 • Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor med David Hedlund som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2024.
 • Stämman beslutade om bolagsordningsändring enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade om att genomföra en riktad nyemission av units.
 • Stämman beslutade om bemyndigande enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.


Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.